Hãy liên hệ ngay để được tư vấn : 0903858763

Thông tin tham gia bảo hiểm hãy cung cấp cho chúng tôi qua điện thoại hoặc email: baominh.bmsg@gmail.com gồmHọ tên, ngày tháng năm sinh, số passport, ngày đến và đi.

BIỂU PHÍ VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM

1.         Số tiền bảo hiểm tùy theo sự lựa chọn của người tham gia bảo hiểm:

Số tiền bảo hiểm/người/vụ

USD

VNĐ

Về người

  Từ    500 USD

  Đến  20,000 USD

  Từ         20.000.000đ

  Đến      300.000.000đ

Về hành lý

10% Số tiền bảo hiểm về người

2.         Phí bảo hiểm

            a) Phí cơ bản:           

Thời gian bảo hiểm

Tỷ lệ phí bảo hiểm 1 người/ngày/số tiền bảo hiểm về người

Từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 10

0,015%

Từ ngày thứ 11 đến ngày thứ 20

0,012%

Từ ngày thứ 21 đến ngày thứ 60

0,010%

Từ ngày thứ 61 đến ngày thứ 90

0,008%

Từ ngày thứ 90 trở đi

0,005%

b)  Phụ phí: đối với các đối tượng quy định tại Điều 2, điểm.2 của quy tắc:
0,1%số tiền bảo hiểm/người/cuộc thi đấu.

3. Mức miễn thường không khấu trừ:

Bảo Minh áp dụng mức miễn thường không khấu trừ số tiền dưới 300.000VNĐ (20USD) đối với tổn thất về hành lý và vật dụng.

Ghi chú:        

-          Toàn bộ số tiền được nêu tại Quy tắc bảo hiểm đều là khoản tiền bằng đô la Mỹ và ghi bằng tiền Việt Nam đồng theo tỷ giá công bố của Ngân hàng Nhà nước vào thời điểm thanh toán hoặc nộp phí bảo hiểm.
-          Trong trường hợp tỷ giá tại thời điểm thanh toán hoặc nộp phí bảo hiểm khác với tỷ giá tham chiếu dưới đây thì tỷ giá tại thời điểm thanh toán hoặc nộp phí được áp dụng.
-         Tỷ giá tham chiếu tại Quy tắc bảo hiểm này là 1USD=22.000VNĐ