TÓM TẮT CÁC RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM THEO ICC (A), (B) VÀ (C) 1.1.82

Hãy liên hệ ngay với Bảo Minh để được tư vấn : 0903858763 về quyền lợi bảo hiểm và mức phí

- Điều kiện A : Phạm vi bảo hiểm gồm các mục từ : 1 đến 17.

- Điều kiện B : Phạm vi bảo hiểm gồm các mục từ 1 đến 13.

- Điều kiện C : Phạm vi bảo hiểm gồm các mục từ 1 đến 9.

 TỔN THẤT TỔN HẠI HỢP LÝ QUI CHO:

1. Cháy, nổ

2. Tàu thuyền mắc cạn, nằm cạn, chìm, lật

3. Phương tiện vận tải lật hay trật đường rầy

4. Đâm va của tàu, thuyền, phương tiện vận tải với vật thể khác không phải là nước

5. Dỡ hàng tại cảng lánh nạn

TỔN THẤT TỔN HẠI GÂY RA BỞI:

6. Hy sinh tổn thất chung

7. Vứt hàng xuống biển

8. Đóng góp tổn thất chung

9. Trách nhiệm đâm va trên cơ sở đâm va hai tàu đều có lỗi

10. Động đất, núi lửa phun, sét

11. Nước biển, sông hồ tràn vào tàu, thuyền, phương tiện vận tải, container, nơi để hàng

12. Cuốn xuống biển

13. Tổn thất toàn bộ bất kỳ kiện hàng nào rơi mất khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp hàng , hoặc đang            dỡ hàng khỏi tàu hoặc salan

14. Thời tiết xấu (heavy weather)

15. Manh động (barratry), hành động manh tâm (malicious acts)

16. Cướp biển (piracy)

17. Các rủi ro đặc biệt (extraneous risks)

Hãy liên hệ với Chúng tôi : 0903858763

Email: baominh.bmsg@gmail.com