BẢO HIỂM TÀU SÔNG gồm Bảo hiểm Trách nhiệm Dân sự của Chủ Tàu và Bảo hiểm Thân Tàu. Tham gia bảo hiểm hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn và giảm phí : Hotline : 0903858763 - Email: baominh.bmsg@gmail.com

Người được bảo hiểm có thể tham gia bảo hiểm thân tàu theo một trong hai điều kiện A hoặc B dưới đây:

1. ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM "A":

BẢO MINH bồi thường đối với:

Tổn thất toàn bộ hoặc tổn thất bộ phận của đối tượng bảo hiểm gây ra bởi:

- Đâm va với phương tiện khác, va chạm vào đá, vào vật thể cố định, di động hoặc trôi nổi trên bờ hoặc dưới nước (trừ bom mìn và thủy lôi);

- Mắc cạn;

- Cháy, nổ ngay trên tàu hoặc từ nơi khác;

- Vứt bỏ một phần đối tượng bảo hiểm một cách hợp lý trong trường hợp cấp thiết để ngăn ngừa và hạn chế tổn thất có thể xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm;

- Mất tích;

- Động đất, sụt lở, núi lửa phun hay sét đánh;

- Bão (không bao gồm áp thấp nhiệt đới), tố, sóng thần, gió lốc, mưa đá, giông địa phương;

- Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ di chuyển hàng hóa, nhiên liệu;

- Nổ nồi hơi, gãy trục cơ, hoặc hư hỏng do khuyết tật ngầm trong các bộ phận của thân tàu với điều kiện khuyết tật ngầm đó đã qua cuộc kiểm tra giám định của cơ quan chức năng mà không thể phát hiện được. Trong trường hợp này BẢO MINH chỉ bồi thường các tổn thất là hậu qủa của việc nổ nồi hơi, gãy trục cơ hoặc hư hỏng của bộ phận bị khuyết tật ngầm mà không bồi thường chính bản thân nồi hơi, trục cơ hay bộ phận bị khuyết tật ngầm và chi phí liên quan trừ trường hợp việc nổ nồi hơi, gãy trục cơ gây ra bởi một hiểm họa được bảo hiểm;

- Sơ suất của thuyền trưởng, sĩ quan, thủy thủ, hoa tiêu hoặc của người sửa chữa với điều kiện những người đó không phải là Người được bảo hiểm.

 Những chi phí cần thiết và hợp lý trong việc:

- Hạn chế tổn thất có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường theo điều khoản này. Riêng trục vớt, lai dắt phải có sự đồng ý trước của Bảo Minh;

- Trợ giúp, cứu hộ với điều kiện những chi phí này không đòi được từ phía người được trợ giúp, cứu hộ;

- Tố tụng đã được BẢO MINH đồng ý trước bằng văn bản;

- Kiểm tra đáy tàu sau khi mắc cạn kể cả trong trường hợp không phát hiện được tổn thất.

2. ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM "B":

BẢO MINH bồi thường đối với:

- Tổn thất toàn bộ (thực tế hoặc ước tính) của đối tượng bảo hiểm gây ra bởi:

- Đâm va với phương tiện khác, va chạm vào đá, vào vật thể cố định, di động hoặc trôi nổi trên bờ hoặc dưới nước (trừ bom mìn và thủy lôi);

- Mắc cạn;

- Cháy, nổ ngay trên tàu hoặc từ nơi khác;

- Mất tích;

- Động đất, sụt lở, núi lửa phun hay sét đánh;

- Bão (không bao gồm áp thấp nhiệt đới), tố, sóng thần, gió lốc, mưa đá, giông địa phương;

- Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ di chuyển hàng hóa, nhiên liệu;

- Sơ suất của thuyền trưởng, sĩ quan, thủy thủ, hoa tiêu hoặc của người sửa chữa với điều kiện những người đó không phải là Người được bảo hiểm.

Những chi phí cần thiết và hợp lý mà chủ tàu phải gánh chịu trong việc hạn chế tổn thất có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường theo Điều khoản này. Riêng trục vớt, lai dắt phải có sự đồng ý trước của Bảo Minh bằng văn bản.

Nguy cơ ô nhiễm

BẢO MINH bồi thường tổn thất của tàu được bảo hiểm gây ra từ quyết định có hiệu lực pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm phòng ngừa hoặc hạn chế nguy cơ ô nhiễm, với điều kiện:

- Tổn hại tàu thuộc trách nhiệm bồi thường của BẢO MINH căn cứ điều kiện “A” hoặc điều kiện “B” của Mục 2 (Các hiểm họa được bảo hiểm) trên đây.

- Hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm phòng ngừa hoặc hạn chế nguy cơ ô nhiễm không phải là do việc thiếu mẫn cán hợp lý của Người được bảo hiểm, chủ tàu hay người quản lý tàu trong việc phòng ngừa hoặc hạn chế nguy cơ ô nhiễm.

- Mở rộng phạm vi bảo hiểm

BẢO MINH bồi thường tổn thất của đối tượng bảo hiểm trong trường hợp:

- Lai dắt hoặc trợ giúp tàu khác khi gặp nạn hoặc lai dắt theo tập quán. Những tổn hại và tổn thất vật chất xảy ra trong trường hợp này chỉ thuộc trách nhiệm bảo hiểm phần chi phí sửa chữa những hư hỏng và bù đắp những tổn thất vật chất mà Người được bảo hiểm không thu hồi được đầy đủ do phía được cứu giúp thực sự không đủ khả năng hoàn trả.

- Tàu được bảo hiểm đâm va với tàu cùng chủ sở hữu hoặc cùng quyền quản lý, hoặc được những tàu như vậy cứu hộ thì Người được bảo hiểm vẫn có mọi quyền theo bảo hiểm này giống như chiếc tàu đó hoàn toàn là của một chủ tàu không có quyền lợi liên quan đến tàu được bảo hiểm.

- Với điều kiện Người được bảo hiểm phải yêu cầu và được sự chấp thuận trước của BẢO MINH đồng thời nộp thêm phí bảo hiểm và được ghi rõ trên đơn bảo hiểm, BẢO MINH nhận bảo hiểm cả trong trường hợp:

- Có sự thay đổi về phạm vi hoạt động, lai dắt không theo tập quán, thay đổi về ngày khởi hành (trường hợp bảo hiểm chuyến);

- Xếp dỡ hàng hoá hoặc nhiên liệu ở ngoài biển sang tàu khác hoặc từ tàu khác sang tàu được bảo hiểm ngay cả khi tới gần cập mạn.