BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG của Bảo Minh

Liên hệ ngay để được tư vấn : 0903858763

 

BẢO MINH sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm:

1.       Toàn bộ số tiền mà Người được bảo hiểm có trách  nhiệm pháp lý phải bồi thường về:

1.1.    thương tật bất ngờ hoặc bệnh tật đối với bất cứ người nào,

1.2.    tổn thất tổn hại bất ngờ đối với tài sản

phát sinh từ công việc kinh doanh và xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý ghi trong Phụ lục và xảy ra hoặc đuợc gây ra như mô tả trong Phụ lục ở phần "Mô tả hoạt động kinh doanh".

2.       Toàn bộ chi phí kiện tụng

2.1.    mà Người được bảo hiểm phải trả cho bất cứ người khiếu nại nào,

2.2.    đã chi với sự đồng ý bằng văn bản của Bảo Minh,

về bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm phải bồi thường như đã được qui định trong Đơn bảo hiểm này;

Để biết thêm chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi : 0903858763