BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP BẢO VỆ :  

Liên hệ ngay với Bảo Minh : 0903858763 để được tư vấn

 

Phạm vi bảo hiểm

1.      Trách nhiệm nghề nghiệp

Thay mặt Người Được Bảo Hiểm thanh toán Thiệt hại và Chi phí khiếu nại mà Người Được Bảo Hiểm chịu trách nhiệm pháp lý thanh toán cho các Khiếu nại lần đầu tiên được thực hiện để kiện Người được bảo hiểm và được thông báo cho Người Bảo Hiểm trong thời hạn bảo hiểm. Những khiếu nại này phát sinh từ bất cứ hành động cẩu thả, lỗi hay thiếu sót nào của Người Được Bảo Hiểm trong việc thực hiện hoặc việc không thực hiện được Dịch Vụ Chuyên Nghiệp của mình.

2.      Trách nhiệm dân sự

Thay mặt Người Được Bảo Hiểm thanh toán Thiệt hại và Chi phí khiếu nại mà Người Được Bảo Hiểm chịu trách nhiệm pháp lý thanh toán cho các Khiếu nại lần đầu tiên được lập chống lại Người được bảo hiểm, và được thông báo cho Người bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm, do các Tổn Thương Thân Thể Hay Thiệt Hại Tài Sản được đơn này bảo hiểm, gây ra bởi một Sự Cố bất ngờ không lường trước được

Để biết thêm chi tiết hãy gọi cho chúng tôi : 0903858763