BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM của Bảo Minh

Liên hệ  : 0903858763 - Email : baominh.bmsg@gmail.com

 

Bảo Minh  sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm:

1.       Các số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường về:

1.1.    thương tật hoặc bệnh tật bất ngờ đối với bất cứ người nào,

1.2.    tổn thất tổn hại bất ngờ đối với tài sản

gây ra bởi hàng hóa được bán ra, cung cấp, sửa chữa, thay thế hay được xử lý hoặc giải quyết bởi Người được bảo hiểm liên quan đến nghiệp vụ của Người được bảo hiểm và xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý ghi trong Phụ lục và xảy ra hoặc đuợc gây ra như mô tả trong Phụ lục.

2.       Toàn bộ chi phí kiện tụng

2.1.    mà Người được bảo hiểm phải trả cho người khiếu nại,

2.2.    đã chi với sự đồng ý bằng văn bản của Bảo Minh,

về bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm bồi thường như qui định trong Quy tắc bảo hiểm này;

Để biết thêm chi tiết  hãy gọi cho chúng tôi : 0903858763